Parochies E - M - S

 PAROCHIE SLENAKEN - KERKHOFZAKEN

 1. Kerkhofbeheerder / Aanspreekpunt
  Kerkhofbeheerder en eerste aanspreekpunt voor kerkhofzaken in de H.Remigiusparochie in Slenaken is dhr. F. Kool, tel. 043 457 3347 / email: koolreij@hetnet.nl
 2. De parochie in Slenaken beheert het oude kerkhof bij de parochiekerk aan de Grensweg nr. 3 in Slenaken en de begraafplaats aan de Heijenratherweg ongenummerd.
  Op het oude kerkhof bij de parochiekerk in Slenaken vinden geen nieuwe begravingen meer plaats.
  Op de begraafplaats aan de Heijenratherweg vinden begravingen in nieuwe graven in principe alleen plaats op het nieuwe gedeelte aldaar in de vakken E, F, en G. In de vakken A, B, C en D kan dat alleen bij hoge uitzondering en onder bijzondere omstandigheden. Het standpunt van het kerkbestuur is daarbij bepalend.
  Bijzettingen van asurnen is mogelijk in de asurnbakken in vak F. Asurnen kunnen eventueel en onder bepaalde voorwaarden ook worden bijgezet in bestaande graven in de vakken A, B, C, D, E, en G. De looptijd van het grafrecht voor bijzettingen van asurnen in die graven kan nooit langer zijn dan de looptijd van het grafrecht voor betreffende graven zelf.
  Voor de eerste periode van 20 jaar na bijzetting van asurn in een bestaand graf, dient zo nodig per gelijk moment het grafrecht van het hoofdgraf verleng te worden tot minimaal de afloopdatum van de 20-jarige termijn voor de asbus.
 3. Regels en richtlijnen voor het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe graven
  Voor een nieuw graf wijst de kerkhofbeheerder de plaats aan waar het nieuwe graf dient te komen, desgewenst of zo nodig na overleg met de familie.
  De kerkhofbeheerder of het kerkbestuur geeft opdracht aan de door het kerkbestuur bepaalde grafdelver opdracht voor het delven van het graf. Dat is voor rekening van de rechthebbende.
 4. Regels en richtlijnen voor bijzettingen in bestaande graven
  De familie geeft zelf opdracht aan de steenhouwer om indien van toepassing, het bestaande gedenkteken, en/of zo nodig met fundamenten te verwijderen, in overleg met de grafdelver. Voor de datum en tijdstip van verwijdering wordt een afspraak gemaakt met de kerkhofbeheerder. De kerkhofbeheerder ziet mede toe op het delven van het graf.
  Het te plaatsen grafmonument dient te voldoen aan de geldende voorschriften (KLIK HIER voor de Voorschriften voor graven). De kerkhofbeheerder ziet toe op naleving hiervan. Alle kosten hiervan komen voor rekening van de familie/nabestaanden.
  Stuit de grafdelver bij het delven van het graf ter plaatse van een bestaand graf nog op restanten van het /de stoffelijke overschot(ten) van eerder begravenen, dan beslist de kerkhofbeheerder hoe en wanneer de werkzaamheden worden voortgezet.
  De begrafenisondernemer bezorgt het ‘Verlof tot begraving’ tijdig bij dekerkhofbeheerder.
 5. Regels en voorschriften voor het begraven en het beheer van grafmonumenten op het kerkhof en de begraafplaats
  Voor graven, incl. het plaatsen van asurnen in de asurnbakken, op het kerkhof en debegraafplaats gelden het geldende Reglement (KLIK HIER voor het Reglement voorkerkhof) en de Voorschriften voor de graven/asurnbakken, incl. de voorgeschrevenmaatvoeringen. Voor het vestigen van een grafrecht wordt een grafakte opgemaakt.
 6. Tarieven voor het kerkhof en de begraafplaats
  Zie voor deze tarieven, de informatie onder de knop ‘Financiële info’ in de informatievoor de Parochie Slenaken.