Parochies E - M - S

PAROCHIE EPEN - FINANCIËLE INFO

Bankrekening Kerkbestuur
R.K. Parochie H. Paulus Bekering Epen:

Rekeningnummer Rabobank:
NL83 RABO 0114400652
t.n.v. Kerkbestuur R.K. Parochie H. Paulus Bekering Epen”
(Penningmeester: Peter Pecher, tel: 043-455 3757 / email: phpecher@hotmail.com)

Tarieven voor H. Missen / Misintenties
Vrijdagen € 10,-; zaterdagen, zon- en feestdagen: € 20,00

Let op: Voor het bestellen/doorgeven van intenties voor H. Missen:
H. Mis-intenties svp liefst uiterlijk 3 weken voor gewenste datum opgeven bij mevr. Twanny Lardinois (twanny.lardinois@gmail.com), tel: 043-455 1467 Maandag van 15.30 - 18.30 uur Betaling door overmaken op bankrekening kerkbestuur ovv datum voor de H.Mis-intentie en naam van de overledene(n).
- Uitvaartdienst (rouwgeld) € 315,- *
- Avondwake: € 50,-
- Gemengd koor: € 300,-
- Zeswekendienst: € 20,-
- Doop: € 50,-
- Huwelijksmis: (trouwgeld) 315,- *

• Rouwgeld voor een uitvaartdienst wordt niet gevraagd voor parochianen, die in de 3 jaren voorafgaande aan de dienst, kerkbijdrage hebben betaald.
• De bijdrage voor een jubileummis wordt niet gevraagd voor verenigingen, die iets voor de Kerk betekenen (ook aparte diensten)
• Trouwgeld voor een huwelijksmis is als volgt geregeld:
Korter dan 2 jaar woonachtig in Epen: gratis als de ouders langer dan 4 jaar kerkbijdrage hebben betaald of als het bruidspaar een machtiging voor incasso kerkbijdrage heeft afgegeven.
Langer dan 2 jaar woonachtig in Epen: gratis als het bruidspaar een machtiging voor incasso kerkbijdrage heeft afgegeven. Anders volledige € 315,- verschuldigd.
Korter dan 2 jaar woonachtig buiten Epen: gratis als de ouders langer dan 4 jaar kerkbijdrage hebben betaald; ingeval minder dan 4 jaar kerkbijdrage is betaald door ouders volgt verrekening.
Langer dan 2 jaar woonachtig buiten Epen: volledig bedrag verschuldigd.

Kerkbijdragen:
De voorkeur wordt gegeven om aan de Parochie Epen een machtiging tot automatische incasso af te geven. Dit kan alleen bij betaling via de RABO-bank (NL83 RABO 0114400652).

Andere parochianen en overige donateurs worden verzocht de vrijwillige kerkbijdragen per kwartaal/halfjaarlijks of jaarlijks zelf over te maken op bankrekeningnr. NL83 RABO 0114400652 t.n.v. Kerkbestuur R.K.Parochie H.Paulus Bekering Epen, gaarne o.v.v. ‘kerkbijdrage+jaar’ met vermelding van naam en adres!
Het Kerkbestuur hanteert geen minimum voor de kerkbijdragen. Alle bijdragen zijn welkom! 
Het Bisdom Roermond gaat uit van een minimum-norm van € 100,00 per jaar per gezin / of economische eenheid.