Parochies E - M - S

 Financiën Parochie Slenaken

Bankrekening van R.K. Kerkbestuur
van de Parochie van de H. Remigius- Slenaken :

Rekeningnummer: NL30 RABO 0133 5042 04 (voor alle betalingen)

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Slenaken”
(Penningmeester: G. Lemmerlijn, tel: 043-4573228 / email: g.lemmerlijn@kpnmail.nl)

Tarieven voor H. Missen / H. Misintenties (per 1 augustus 2015)
Alle reguliere H. Missen: € 20,00

Let op: Voor het bestellen/doorgeven van intenties voor H. Missen:
H. Mis-intenties svp liefst uiterlijk 3 weken voor gewenste datum opgeven bij dhr. F. Kool,
tel: 043-4573347 of email: koolreij@hetnet.nl
Betaling door overmaken op bankrekening kerkbestuur ovv datum voor de H.Mis-intentie en naam,
of contant aan dhr. F. Kool.

Uitvaartdiensten: € 350,00 * excl. kosten Kerkelijk zangkoor
Avondwake: € 50,00
Kosten opluisteren door Kerkelijk zangkoor (incl. organist(e) )
- € 75,00 voor parochianen;
- € 100,00 voor niet-parochianen,
te voldoen op bankrekeningnr. NL77 RABO 0133 5045 22 t.n.v. Kerkelijk zangkoor Slenaken.
* Bij uitvaartdiensten met avondwake en bij huwelijksmissen worden de kerkbijdragen uit de vier
voorafgaande kalenderjaren in mindering gebracht.
Huwelijksmissen: € 350,00 * excl. kosten opluisteren door Kerkelijk zangkoor
Voor tarieven voor overige H. Missen / Eucharistievieringen of reguliere H. Missen bij bijzondere gelegenheden:
informatie te bevragen bij de penningmeester, Guil Lemmerlijn

Kerkbijdragen:
Parochianen en overige donateurs worden verzocht de vrijwillige kerkbijdragen jaarlijks zelf over
te maken op bankrekeningnr. NL30 RABO 0133 5042 04 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Slenaken,
gaarne o.v.v. ‘kerkbijdrage+jaar’ met vermelding van naam en adres!
Het Kerkbestuur hanteert geen minimum voor de kerkbijdragen. Alle bijdragen zijn welkom!
Het Bisdom Roermond gaat uit van een minimum-norm van € 100,00 per jaar per gezin / of economische eenheid.